0(0)

วิชาสังคมศึกษา

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

 

ส๑๔๑๐๑  สังคมศึกษาฯ                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔                                                                            เวลา  ๘๐  ชั่วโมง

อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน   สรุปพุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรมถึงประกาศธรรม  หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ  ตามที่กำหนด  ปฏิบัติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิต  และข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก เรื่องเล่า  และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด  แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  ปฏิบัติตนตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท  ๓ ในพุทธศาสนา  หรือหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่างสมานฉันท์  อธิบายประวัติศาสดาของศานาอื่น ๆ  โดยสังเขป  อภิปรายความสำคัญและมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา  ศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม  และวันสำคัญทางศาสนาที่กำหนดได้ถูกต้อง ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชนการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี  วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย  อธิบายความแตกต่างทางวัฒธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น  อำนาจอธิปไตยและความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย  บทบาท  หน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง  ความสำคัญของสถาบันของพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจำวันระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ  บอกสิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค  อธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง  อธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน  และหน้าที่เบื้องต้นของเงิน นับช่วง เวลา เป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ อธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติของมนุษยชาติ การตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ โดยสังเขป แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติ อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป บอกประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย ภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยสุโขทัยที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพ ระบุแหล่งทรัพยากรและสถานที่สําคัญ ในของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจังหวัดของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของคนในจังหวัด และผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนําเสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม ในของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจังหวัดของตน

ใช้ทักษะสังเกต คิดแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญญหาและวางแผนในอนาคตได้อย่างเหมาะสม กระบวนการตั้งคําถามนํามาพิจารณาประกอบการหาคําตอบ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยจะต้องอยู่ในรูปแบบประโยคคําถาม ที่กระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น รวบรวมข้อมูล จัดการข้อมูลการตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกทักษะให้เกิดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิต เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย

เห็นคุณค่า รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เกิดความซาบซึ้งใจและภูมิในบรรพบุรุษ ท้องถิ่น นำไปใช้ในชีวิตจริง

 

รหัสตัวชี้วัด

ส ๑.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป. ๔/๓, ป. ๔/๔, ป.๔/๕, ป.๔/๖, ป. ๔/๗, ป.๔/๘

ส ๑.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓

ส ๒.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป. ๔/๓, ป. ๔/๔, ป.๔/๕

ส ๒.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป. ๔/๓

ส ๓.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป. ๔/๓

ส ๓.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒

ส ๔.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป. ๔/๓

ส ๔.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒

ส ๔.๓  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป. ๔/๓

ส ๕.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒

ส ๕.๒  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓

รวมทั้งหมด  ๓๗  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

หน้าที่เบื้องต้นของเงิน

ให้นักเรียนทำใบงานเรือง หน้าที่เบื้องต้นของเงิน
แบบทดสอบหน้าที่เบื้องต้นของเงิน
สกุลเงิน
ประเภทของเงิน
หน้าที่ของเงิน

เกี่ยวกับผู้สอน

นางสาวทิฆัมพร ปักเคธาติ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา"
0 (0 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

15 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: 0 วัน