0(0)

การงานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา   สังเกต ฝึกฝน และอภิปรายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  ปฏิบัติตามกระบวนการทำงาน  ทำงานเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่น การซัก ตาก พับ เก็บเสื้อผ้า  การใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม  การเตรียม ประกอบอาหารประเภทสำรับ  การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น  ทักษะการจัดการ การจัดระบบงาน  และระบบคนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  อธิบายระดับของเทคโนโลยีแบ่งตามความรู้ที่ใช้เป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพื้นบ้านหรือพื้นฐาน ระดับกลางและระดับสูง

โดยใช้กระบวนการทำงาน  การจัดการ  การทำงานร่วมกัน  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการเทคโนโลยี  การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย และการแสวงหาความรู้ สามารถทำงานตามขั้นตอนกระบวนการทำงาน มีทักษะการจัดการการทำงานอย่างมีระบบ  เห็นคุณค่าของการทำงาน ทำงานเป็นขั้นตอนและเกิดทักษะกระบวนการที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ นำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในชีวิตประจำวันได้  ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีเจตคติที่ดีต่อการเลือกใช้เทคโนโลยี

รหัสตัวชี้วัด

ง ๑.๑  ม.๓/๑ , ม.๓/๒  ม.๓/๓

รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

2 บทเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเกษตร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวการเกษตร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืช
แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเกษตร

เกี่ยวกับผู้สอน

ครู พี่เลี้ยงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ครู กศน.อ.หนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์ ครู เอกชน โรงเรียนโรจนนิมิตรวิทยา กรุงเทพมหานคร ครู โรงเรียนคลองหนองใหญ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ครู โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา"
0 (0 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

3 ผู้เรียน

เรียน